ว่าที่ร้อยโทมงคล เกษประทุม
ปลัด อบต. ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน
054-719822

ออนไลน์ 126 คน

เยี่ยมชม 11,714 คน

สภาพสังคม
การศึกษา
ระดับสถานศึกษาชื่อโรงเรียน
ระดับก่อนประถมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชนแดน
ระดับประถมศึกษา 1. ร.ร.ตำรวจตระเวนชายแดนฯ
2. ร.ร.บ้านบรรณโศภิษฐ์
3. ร.ร.บ้านปางกอม
ระดับมัธยม (ขยายโอกาส) ร.ร บรรณโศภิษฐ์
ศูนย์ศึกษานอกระบบฯกศน.ตำบลชนแดน
ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน มีทุกหมู่บ้าน


สถาบันและองค์กรทางศาสนา

ศาสนาที่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดนนับถือ ส่วนใหญ่นับถือ พุทธ ประมาณร้อยละ 50 ศาสนาอื่นๆ ร้อยละ 50 ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น คือ ประเพณีกินดอกดำดอกแดง เลี้ยงผีสะโหลก ประเพณีสู่ขวัญ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีสืบชะตาหมู่บ้าน ประเพณีการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ประเพณีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เป็นต้น

1. สำนักสงฆ์ 4 แห่ง
2 . ศาลา 2 แห่งจำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์
จำนวนผู้สูงอายุ ทั้งหมดผู้สูงอายุที่ได้รับการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ
263 26321


จำนวนผู้พิการทั้งหมดจำนวนผู้พิการที่ได้รับการช่วยเหลือจำนวนผู้พิการที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ
109 1063


จำนวนผู้ป่วยเอดส์ ทั้งหมดผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ
6 51

ที่มา : งานพัฒนาชุมชน อบต.ชนแดน ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2557

เปลี่ยนภาษา