เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐานการคมนาคม

การคมนาคมติดต่อระดับหมู่บ้าน ติดต่อทางบก ใช้ถนนสายหลักคือ ถนนสายสองแคว- จุดผ่อนปรนชายแดนไทย- สปป ลาว มีถนนลาดยางตั้งแต่ ที่ว่าการอำเภอสองแคว จนถึง ตลาดจุดผ่อนปรนชายแดนไทยลาว ละมีบางช่วงยังเป็นถนนลูกรัง ส่วนถนนในตรอกซอยตามหมู่บ้าน บางส่วนเป็นถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ และบางส่วนเป็นถนนดินลูกรังการโทรคมนาคม
ที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน 1 แห่ง
มีการให้บริการโทรศัพท์โดยผ่านจานดาวเทียม จำนวน 1 แห่ง
เสาสัญญาณโทรศัพท์ GSM จำนวน 1 แห่ง
เสาสัญญาณโทรศัพท์ DTAC จำนวน 1 แห่ง


สาธารณสุข
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชนแดน จำนวน 1 แห่ง
2. ศูนย์สาธารณสุขชุมชนบ้านใหม่ชายแดน จำนวน 1 แห่ง
3. อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ประมาณ ร้อยละ 99

จำนวนบุคลากรด้านสาธารณสุข
-พยาบาล/ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขรวม จำนวน 4 คน


0.02s. 0.75MB