ว่าที่ร้อยโทมงคล เกษประทุม
ปลัด อบต. ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน
054-719822

ออนไลน์ 139 คน

เยี่ยมชม 11,651 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
การคมนาคม

การคมนาคมติดต่อระดับหมู่บ้าน ติดต่อทางบก ใช้ถนนสายหลักคือ ถนนสายสองแคว- จุดผ่อนปรนชายแดนไทย- สปป ลาว มีถนนลาดยางตั้งแต่ ที่ว่าการอำเภอสองแคว จนถึง ตลาดจุดผ่อนปรนชายแดนไทยลาว ละมีบางช่วงยังเป็นถนนลูกรัง ส่วนถนนในตรอกซอยตามหมู่บ้าน บางส่วนเป็นถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ และบางส่วนเป็นถนนดินลูกรัง


การโทรคมนาคม
ที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน 1 แห่ง
มีการให้บริการโทรศัพท์โดยผ่านจานดาวเทียม จำนวน 1 แห่ง
เสาสัญญาณโทรศัพท์ GSM จำนวน 1 แห่ง
เสาสัญญาณโทรศัพท์ DTAC จำนวน 1 แห่ง

สาธารณสุข
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชนแดน จำนวน 1 แห่ง
2. ศูนย์สาธารณสุขชุมชนบ้านใหม่ชายแดน จำนวน 1 แห่ง
3. อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ประมาณ ร้อยละ 99

จำนวนบุคลากรด้านสาธารณสุข
-พยาบาล/ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขรวม จำนวน 4 คน


ไฟฟ้า

การใช้ไฟฟ้าของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดนคิดเป็นร้อยละ 99


แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นเอง

บ้านห้วยเลา

(1) จำนวนลำห้วยในเขตพื้นที่หมู่บ้านที่ใช้ประโยชน์
- แม่น้ำยาว ห้วยโป๊กกะโล้ง ห้วยแกลบ ห้วยหวาย ห้วยเลา ห้วยวัด ห้วยเย็น ห้วยตาเห็น ห้วยแต ห้วยโอม ห้วยย่าเอย ห้วยย่ามา ห้วยตามา ห้วยม่วง ห้วยเสม ห้วยดะ ห้วยข้าวหลาม ห้วยนกก๊ก ห้วยมะนอด ห้วยปง
จำนวน 20 ลำห้วย
(2) จำนวนแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นเอง เพื่ออุปโภคบริโภค
- ประปาภูเขาห้วย
จำนวน 1 แห่ง
(3) จำนวนแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นเอง เพื่อการเกษตร จำนวน 20 จุด

บ้านวังเสา

(1) จำนวนลำห้วยในเขตพื้นที่หมู่บ้านที่ใช้ประโยชน์
- ห้วยน้ำพาง ห้วยน้ำพริก แม่น้ำยาว ห้วยน้ำตูน ห้วยตาด ห้วยแอนติ้ง ห้วยต้นผึ้ง ห้วยเหี้ย ห้วยนักหาก ห้วยตาแหลว ห้วยพริกปง ห้วยพริกกลาง ห้วยวัดเก่า ห้วยนาลุงแก้ว ห้วยแม้ว
จำนวน 15 ลำห้วย
(2) จำนวนแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นเอง เพื่ออุปโภคบริโภค
- ระบบชลประทานน้ำพางประปาหมู่บ้าน บ่อน้ำบ้านบน บ่อน้ำบ้านหลาย บ่อน้ำบ้านกลาง บ่อน้ำบ้านนายแสวง
จำนวน 4 แห่ง
(3) จำนวนแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นเอง เพื่อการเกษตร
-ฝายนาลุงอิน ฝายนาลุงแก้ว
จำนวน 30 จุด

บ้านน้ำปาน

(1) จำนวนลำห้วยในเขตพื้นที่หมู่บ้านที่ใช้ประโยชน์
- ห้วยน้ำพริกกลาง แม่น้ำยาว ห้วยสาย ห้วยปันกึ่ง ห้วยพริกน้อย ห้วยน้ำปุง ห้วยปลากด ห้วย ปุงอาง ห้วยน้ำพาง ห้วยลุง ห้วยเมี่ยง ห้วยเท่ะ ห้วยหวาก ห้วยเจ่ะ
จำนวน 14 ลำห้วย
(2) จำนวนแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นเอง เพื่ออุปโภคบริโภค
- ประปาภูเขาห้วยหลวง ประปาภูเขาห้วยสาย
จำนวน 2 แห่ง
(3) จำนวนแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นเอง เพื่อการเกษตร
- ห้วยเกี่ยง 5 จุด
- น้ำปาน 10 จุด
- ห้วยมอย 11 จุด
- ห้วยนา 1 จุด
- ห้วยเกลี้ยง 3 จุด
- ห้วยโรดย์ 1 จุด
- ห้วยคระ 1 จุด
- ห้วยตองนอก 1 จุด
- ห้วยตองน้อย 1 จุด
- ห้วยน้ำพริก 5 จุด
- ห้วยย่อย์ 1 จุด
- ห้วยเวียด 1 จุด

บ้านห้วยแกลบ

(1) จำนวนลำห้วยในเขตพื้นที่หมู่บ้านที่ใช้ประโยชน์
- ห้วยเหี้ย ห้วยพริกกลาง ห้วยพริกน้อย ห้วยสาย ห้วยดอยยาว ห้วยไช ห้วยแห้ว ห้วยไม้ดู่ ห้วยคะ ห้วยนา ห้วยสามารถ ห้วยปุง ห้วยเหี้ยน้อย ห้วยแก่ง ห้วยจะข่าน
จำนวน 15 ลำห้วย
(2) จำนวนแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นเอง เพื่ออุปโภคบริโภค
- ประปาภูเขาห้วยพริกกลาง
จำนวน 1 แห่ง
(3) จำนวนแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นเอง เพื่อการเกษตร
- ห้วยกล๊ะ 1 จุด
- ห้วยนา 1 จุด
- ห้วยกาบ 1 จุด
- ห้วยหาว 2 จุด
- ห้วยต่อ 3 จุด
- ห้วยดอยยาว 2 จุด
- ห้วยพริกกลาง 11 จุด
- ห้วยน้ำพริก 8 จุด
- ห้วยสาย 4 จุด
- ห้วยเมี่ยง 1 จุด
- ห้วยแห้ว 3 จุด
ฝายถาวร
1. ห้วยนาเชิด
2. ห้วยยาว (ลุงเล๊อะ)

บ้านปางกอม

(1) จำนวนลำห้วยในเขตพื้นที่หมู่บ้านที่ใช้ประโยชน์
- ลำน้ำกอม จำนวน 16 ห้วย ห้วยน้ำกอมเง่ซ้าย น้ำกอมแง่ขวา ห้วยตาดหลวง ห้วยทางตก ห้วยผาลาด ห้วยโป่งก่าง ห้วยโป่งวอก ห้วยโป่ง ห้วยป่าหวาย ห้วยเขือบ้า ห้วยทุ่งกลาง ห้วยกอม่วง ห้วยกอซาง ห้วยโป่งทางแม้ว ห้วยสันจ๋อย ห้วยสันป่ามะขม
- แม่น้ำยาว
- ลำน้ำห้วยหินฝน จำนวน ห้วย ห้วยสันยาว ห้วยปางหลวง ห้วยปลากั้ง ห้วยหางทุ่ง ห้วยคี้ช้าง ห้วยหินแดง ห้วยไม้เฮี้ยะ ห้วยป่าแขม ห้วยป่างา ห้วยปู่ทิ ห้วยทรายขาว ห้วยวัดหาง ห้วยเติมใหญ่ ห้วยเติมน้อย ห้วยป่าพลู ห้วยไม้กันสัตว์ ห้วยหก ห้วยหมูน้อย ห้วยปางโอ ห้วยงูเหลื่อม ห้วยคางเสือ
จำนวน 3 แม่น้ำหลัก
(2) จำนวนแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นเอง เพื่ออุปโภคบริโภค
- ประปาภูเขาห้วยโป่ง ประปาภูเขาห้วยหางทุ่ง น้ำประปาต้นน้ำยาว
จำนวน 3 แห่ง
(3) จำนวนแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นเอง เพื่อการเกษตร
- ฝายคอนกรีต น้ำกอม 13 จุด น้ำห้วยหินฝน 11 จุด
- ฝายไม่ถาวร ห้วยเติม 20 จุด ฝายที่ต้นน้ำยาวสร้างขึ้นเอง ประมาณ 100 จุด
- บ่อน้ำบ้านรองวาง และสวนนายสว่าง

บ้านน้ำหลุ

(1) จำนวนลำห้วยในเขตพื้นที่หมู่บ้านที่ใช้ประโยชน์
- ลำน้ำยาว ลำน้ำปานห้วยเมี่ยง ห้วยเหลือง ห้วยตาด ห้วยปุงแรง ห้วยเจ้าม่วง ห้วยย่าหวาย ห้วยแขม ห้วยนา ห้วยแต ห้วยขั้วแป็ป ห้วยเฒ่าตอง ห้วยน้ำหลุ ห้วยปลากั้งขาว ห้วยอาน ห้วยไฮ ห้วยมะเฟื่อง ห้วยเปียด ห้วยนาลุงแก้ว ห้วยหนานเสน ห้วยแก่ง ห้วยลุงเวศ
จำนวน 23 ห้วย
(2) จำนวนแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นเอง เพื่ออุปโภคบริโภค
- ประปาภูเขาห้วยนา บ่อน้ำลุงอาน ห้วยบ่อนก(บ้านลุงแก้ว) บ่อลุงแพง
จำนวน 4 แห่ง
(3) จำนวนแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นเอง เพื่อการเกษตร
- ฝายไม่ถาวร
ห้วยหลวง 2 จุด
ห้วยเมี่ยง 2 จุด
ห้วยน้ำปาน 3 จุด
ห้วยนาลุงแก้ว 1 จุด
ห้วยอาน 1 จุด
ห้วยเปียด 2 จุด
ห้วยหนานเสน 1 จุด (ลุงซุย)
ห้วยไฮ + ห้วยเฟื่อง 1 จุด (นายสุรินทร์)
ห้วยแขม 1 จุด (นายใจ)

บ้านห้วยมอย

(1) จำนวนลำห้วยในเขตพื้นที่หมู่บ้านที่ใช้ประโยชน์
- ห้วยเย็น ลำน้ำยาว ห้วยมะเกี่ยง ห้วยหึน ห้วยมอย ห้วยหอย ห้วยทาว ห้วยย่าดวง ห้วยซาง ห้วยวังหลวง ห้วยปุงยาว ห้วยเหี้ย ห้วยย่าวุ้น ห้วยต่ำ ห้วยสวน ห้วยตาเสน ห้วยพริกกลาง ห้วยนา ห้วยเหิน ห้วยผักละ
จำนวน 20 ห้วย
(2) จำนวนแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นเอง เพื่ออุปโภคบริโภค
- ประปาภูเขาห้วยเย็น
จำนวน 1 แห่ง
(3) จำนวนแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นเอง เพื่อการเกษตร
- ฝายถาวร ห้วยเย็น 1 จุด
- ฝายไม่ถาวร
ห้วยเย็น 1 จุด
ห้วยหึน 1 จุด
ลำน้ำปาน 2 จุด
ห้วยมอย 1 จุด
ห้วยหอย 1 จุด
ห้วยเงี่ยง 1 จุด
ห้วยปุงยาว 4 จุด
ห้วยพริกกลาง 3 จุด

บ้านใหม่ชายแดน

(1) จำนวนลำห้วยในเขตพื้นที่หมู่บ้านที่ใช้ประโยชน์
- แม่น้ำยาว ห้วยน้ำเสน ห้วยน้ำหว่ะ ห้วยคริ ห้วยจุง ห้วยข้าวหลาม ห้วยด่อ ห้วยกางเลี้อย ห้วยเติม ห้วยน้ำหลุ ห้วยหินแดง ห้วยหลวง ห้วยตีนตก ห้วยตาก่อย ห้วยลุงเลิน
จำนวน 15 ห้วย
(2) จำนวนแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นเอง เพื่ออุปโภคบริโภค
- ประปาระบบฝายห้วยน้ำเสน
จำนวน 1 แห่ง
(3) จำนวนแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นเอง เพื่อการเกษตร
- ฝายถาวร ฝายน้ำล้นห้วยหนานเสน 1 จุด
- ฝายชั่วคราว
ห้วยน้ำเสน 2 จุด
ห้วยน้ำหลุ 12 จุด
ห้วยคริ 1 จุด
ห้วยจุง 5 จุด
ห้วยเติม 1 จุด
ห้วยมะวัน 1 จุด
เปลี่ยนภาษา