เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - ประวัติการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล     ประวัติตำบลชนแดน ตำบลชนแดน ได้ประกาศยกฐานะขึ้นเป็นตำบล เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๘ มีหมู่บ้าน ๙ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ ๑ บ้านห้วยเลา หมู่ ๒ บ้านวังเสา หมู่ ๓ บ้านน้ำปาน หมู่ ๔ บ้านห้วยแกลบ หมู่ ๕ บ้านปางกอม หมู่ ๖ บ้านสบพาง หมู่ ๗ บ้านน้ำหลุ หมู่ ๘ บ้านห้วยมอย หมู่ ๙ บ้านใหม่ชายแดน • ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน อยู่ในเขตการปกครองอำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ได้รับยกฐานะจากสภาตำบลชนแดน จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดนเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๒ เป็น อบต. ชั้น ๕ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ตามมาตรา ๔๐ โดยมีประธานกรรมการบริหาร อบต.ชนแดน คนแรกชื่อ นายเจตน์ เสารางทอย ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดนตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๑๐๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลชนแดน อำเภอสองแควจังหวัดน่าน บนถนน สองแคว-จุดผ่อนปรนชายแดนไทยลาว-สปป. ลาว อยู่ทางทิศเหนือของอำเภอสองแคว อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสองแคว ๑๐ กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดน่าน ๘๕ กิโลเมตร
0.01s. 0.50MB