เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพทั่วไปที่ตั้งและอาณาเขต

     องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดนตั้งอยู่ ณ เลขที่ 104 หมู่ที่ 7 ตำบลชนแดน อำเภอสองแควจังหวัดน่าน บนถนน สองแคว-จุดผ่อนปรนชายแดนไทยลาว-สปป. ลาว อยู่ทางทิศเหนือของอำเภอสองแคว อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสองแคว 10 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดน่าน 85 กิโลเมตร


เนื้อที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน

     เนื้อที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน มีประมาณ 232 ตารางกิโลเมตร (145,000 ไร่)

ทิศเหนือติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศใต้ติดต่อกับตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
ทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ลักษณะภูมิประเทศ

    ภูมิประเทศองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน สภาพพื้นที่ส่วนมากเป็นภูเขาสลับซับซ้อนและสูงชัน ประมาณร้อยละ 80 ของพื้นที่ ส่วนพื้นที่ราบที่ใช้ในการเพาะปลูกและทำการเกษตรคิดเป็นร้อยละ 20 ของพื้นที่


ลักษณะภูมิอากาศ

    ลักษณะภูมิอากาศองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน เป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ

ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่ เดือน มีนาคม – พฤษภาคม อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 41-42 องศาเซลเซียส ในเดือน เมษายน
ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่ เดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์ อุณหภูมิ ต่ำสุด ประมาณ –3 องศาเซลเซียส
ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่ เดือน มิถุนายน- กันยายน ฝนจะตกชุกในเดือน สิงหาคม

เขตการปกครอง

ตำบลชนแดนมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 232 ตารางกิโลเมตร(145,000ไร่)แบ่งการปกครอง เป็น 9 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ชื่อหมู่บ้าน
1บ้านห้วยเลา
2 บ้านวังเสา
3บ้านน้ำปาน
4 บ้านห้วยแกลบ
5 บ้านปางกอม
6บ้านสบพาง
7 บ้านน้ำหลุ
8บ้านห้วยมอย
9 บ้านใหม่ชายแดน

จำนวนประชากร
(ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง อำเภอสองแคว ณ เดือน กันยายน พ.ศ. 2558)
จำนวนประชากร 3,268 คน ชาย 1705 คน หญิง 1563คน มีจำนวนครัวเรือน
ทั้งหมด 927 ครัวเรือน
0.01s. 0.75MB