เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานการเงิน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงอน อบต.ชนแดน อ.สองแคว จ.น่าน ประจำปีงวดปีงบประมาณ 2562 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน268
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562370
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน เรื่อง ประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562180
การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัมนาท้องถิ่น587
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ.2561496
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25611663

ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB