เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกวดราคาจ้างก่สร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านห้วยแกลบ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)5515 ก.ย. 63
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ไกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)4315 ก.ย. 63
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ระบบเครื่องยนต์ เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า 4 สูบ แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า 2,400 ซีซี หรือเครื่องยต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding9625 ส.ค. 63
ราคาจ้างก้อสร้างดครงการก่อสร้างร้านค้าชุมชนบ้านใหม่ชายแดน และโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์2949 ส.ค. 62
ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก19620 พ.ย. 58
ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB