เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกวดราคาจ้างก่สร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านห้วยแกลบ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)1615 ก.ย. 63
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ไกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)1315 ก.ย. 63
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ระบบเครื่องยนต์ เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า 4 สูบ แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า 2,400 ซีซี หรือเครื่องยต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding4225 ส.ค. 63
ราคาจ้างก้อสร้างดครงการก่อสร้างร้านค้าชุมชนบ้านใหม่ชายแดน และโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์2489 ส.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256113914 พ.ย. 61
แผนปฏิบัติการจัดซื้้อจัดจ้าง11519 ก.ย. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง18311 ก.ค. 61
ราคากลางถนนจุดผ่อนปรนชายแดน19217 พ.ย. 59
ราคากลางประปาบ้านน้ำปาน14427 ต.ค. 59
ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก13220 พ.ย. 58
รวมประกาศสอบราคาและสรุปผลการสอบราคา1294 พ.ย. 58
ลำดับที่ 1-11 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB