เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียนร้องทุกข์238
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564)328
รายงายผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.25611858
ทะเบียนหนังสือการรับร้องเรียน ร้องทุกข์546
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้่านการทุจริต155
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต157

ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB