เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการดำเนินงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในปี พ.ศ.2563457
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปรามปราบการทุจริต 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน5116
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปรามปราบการทุจริต 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25628109
คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์3142
คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียนร้องทุกข์2133
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564)3130
รายงายผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.256118148
ทะเบียนหนังสือการรับร้องเรียน ร้องทุกข์5138
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้่านการทุจริต1146
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต1138

ลำดับที่ 1-10 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB