เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนพัฒนาบุคลากร

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล152
นโบายการกำกับการดูแลองค์การที่ดี ประจำปี 2563117
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี115
ประกาศ อบต.ชนแดน เรื่องการกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการขาดราชกการ การมาสายฯ115
ประกาศกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ อบต.ชนแดน122
ประกาศ อบต.ขนแดน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูส่วนตำบลและพนักงานจ้าง114
คำสั่ง อบต.ชนแดน เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฎิบัติราชการแทนและอื่นๆ117
ประกาศ อบต.ชนแดน เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง116
ประกาศ อบต.ชนแดน เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของ อบต.ชนแดน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560114

ลำดับที่ 1-9 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB