เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนพัฒนาบุคลากร

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล13
นโบายการกำกับการดูแลองค์การที่ดี ประจำปี 256312
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี12
ประกาศ อบต.ชนแดน เรื่องการกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการขาดราชกการ การมาสายฯ12
ประกาศกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ อบต.ชนแดน110
ประกาศ อบต.ขนแดน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูส่วนตำบลและพนักงานจ้าง12
ประกาศ อบต.ชนแดน เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง12
ประกาศ อบต.ชนแดน เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของ อบต.ชนแดน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 256012

ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB