ว่าที่ร้อยโทมงคล เกษประทุม
ปลัด อบต. ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน
054-719822

ออนไลน์ 148 คน

เยี่ยมชม 11,652 คน

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
2 ก.ค. 63ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล แชร์  
15 ม.ค. 63นโบายการกำกับการดูแลองค์การที่ดี ประจำปี 2563 แชร์  
7 ม.ค. 63รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี แชร์  
6 พ.ย. 62ประกาศ อบต.ชนแดน เรื่องการกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการขาดราชกการ การมาสายฯ แชร์  
5 พ.ย. 62ประกาศกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ อบต.ชนแดน แชร์  
10 ต.ค. 62ประกาศ อบต.ขนแดน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูส่วนตำบลและพนักงานจ้าง แชร์  
19 ธ.ค. 61คำสั่ง อบต.ชนแดน เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฎิบัติราชการแทนและอื่นๆ แชร์  
19 ธ.ค. 61ประกาศ อบต.ชนแดน เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง แชร์  
26 ต.ค. 61ประกาศ อบต.ชนแดน เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของ อบต.ชนแดน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560 แชร์  
ลำดับ 1-9 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 9 รายการ
เปลี่ยนภาษา