เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • ว่าที่ร้อยโทมงคล เกษประทุม

  ปลัดอบต.ชนแดน

 • นางสุนีย์ สายเครือวาน

  รองปลัดอบต.ชนแดนสำนักปลัด

 • นายวิทยารัตน์ เสารางทอย

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นางสาวฐวลัยพร แก้วสอน

  นักพัฒนาชุมชน

 • นายธนนภัทร ปันวงค์

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองคลัง

 • นางสาวดารารัตน์ สลัดใด

  นักวิชาการพัสดุรักษาการแทน ผอ.กองคลัง

 • นางสาวธัญวีร์ ทรงเจริญกุล

  นักวิชาการคลัง

 • นายกิตติพงษ์ สมมุติ

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางสาวรุ่งนภา มินะนา

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินการคลัง

 • นายศรีสุวรรณ ภูมี

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

กองช่าง

 • นายประยูร ขันไชย

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายธนกร เหมืองหม้อ

  ผู้ช่วยช่างโยธา

กองการศึกษาฯ

 • นางสุนีย์ สายเครือวาน

  รองปลัด อบต.รักษาการแทน ผอ.กองการศึกษา

 • นางสาวเขมจิรา บรรเทิง

 • นางกัลยา เนตรทิตย์

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางอรทัย เสารางทอย

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางเนาวลักษ์ เวียงคำ

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางโสน ปะละสี

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวพิมผกา ลำน้อย

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวพรรักษ์ เทพกอม

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวโสภี เสารางทอย

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

0.02s. 0.50MB