ว่าที่ร้อยโทมงคล เกษประทุม
ปลัด อบต. ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน
054-719822

ออนไลน์ 128 คน

เยี่ยมชม 11,757 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • ว่าที่ร้อยโทมงคล เกษประทุม

  ปลัดอบต.ชนแดนสำนักปลัด

 • นายวิทยารัตน์ เสารางทอย

  หัวหน้าสำนักงานปลัด

 • นายธนนภัทร ปันวงค์

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • นางสาวฐวลัยพร แก้วสอน

  นักพัฒนาชุมชน

 • นายธีรพล ศิริพรม

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • นางสาวโสภี วงค์วิริยะ

  ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ

 • นางสาวอัจฉรา เสารางทอย

  ปฏิบัติหน้าที่งานนโยบายและแผน

 • นางสาวปรียารัตน์ เสารางทอย

  ปฏิบัติหน้าที่งานการเจ้าหน้าที่

 • นายสุเมธ วัชชิรปัญญา

  ปฏิบัติหน้าที่งานบันทึกข้อมูล

 • นายอนุวัตร เสารางทอย

  พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

 • นายสิงห์ เสารางทอย

  นักการภารโรง

 • นายโสภณ เสารางทอย

  พนักงานขับรถยนต์เก็บขยะ

 • นางสงกรานต์ กานต์รุ่งโรจน์

  แม่บ้าน

 • นายชลอ เสารางทอย

  พนักงานเก็บขยะ

 • นายนิคม คำแก้ว

  พนักงานเก็บขยะ

กองคลัง

 • นางสาวธัญวีร์ ทรงเจริญกุล

  นักวิชาการคลังรักษาการแทน ผอ.กองคลัง

 • นางสาวดารารัตน์ สลัดใด

  นักวิชาการพัสดุ

 • นางสาวรุ่งนภา มินะนา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นายศรีสุวรรณ ภูมี

  ปฏิบัติหน้าที่งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

กองช่าง

 • นายธนกร เหมืองหม้อ

  ผู้ช่วยช่างโยธา

กองการศึกษาฯ

 • นางสาวนฤมล พันธ์ผจญ

  นักวิชาการศึกษา

  0808919235

 • นางสาวเขมจิรา บรรเทิง

  ครู คศ.2

 • นางกัลยา เนตรทิตย์

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางอรทัย เสารางทอย

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางเนาวลักษ์ เวียงคำ

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางโสน ปะละสี

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวพิมผกา ลำน้อย

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวพรรักษ์ เทพกอม

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวสารภี ท้าววรรณชาติ

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวชฎาภรณ์ ผดุงกิตติกุล

  ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการเปลี่ยนภาษา