ว่าที่ร้อยโทมงคล เกษประทุม
ปลัด อบต. ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน
054-719822

ออนไลน์ 110 คน

เยี่ยมชม 11,624 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


“ ส่งเสริมสร้างสุขภาพดี มีวัฒนธรรมเด่น
เน้นการศึกษา พัฒนาจุดผ่อนปรน
สร้างชุมชนแบบพอเพียง และสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ”
พันธกิจ


1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของ อบต.ควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี

2. สร้างระบบการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ

3. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้มีความรู้หลักสุขลักษณะที่ดี เป็นชุมชนปลอดภัยยาเสพติด

4. อนุรักษ์ พัฒนา สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีชีวิตให้เป็นเอกลักษณ์ของตำบลให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นเป็นที่สนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวตลอดจนส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข

5. ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ

6. พัฒนาจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนไทย-ลาว เป็นจุดผ่านแดนถาวร

7. สร้างรายได้ ลดรายจ่าย รู้จักออมเงิน ยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นและยั่งยืน บนแนวความคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

8. ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค้าและการท่องเที่ยว ให้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

9. อนุรักษ์ พัฒนา และส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

10.พัฒนาประสิทธิภาพเพิ่มบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในงานด้านสังคมสงเคราะห์และการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน

11. ส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร เพิ่มศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น สร้างระบบบริการจัดการภาครัฐที่ดี สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินการระหว่างภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบต่างๆ

12. พัฒนาด้านการป้องกันและรักษาความสงบสุขของประชาชนจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน


1. เพื่อให้มีการบำรุงรักษา พัฒนาการคมนาคม ทางน้ำ ทางบก ให้มีความสะดวกรวดเร็ว และพัฒนาสิ่งก่อสร้างด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้มีความมั่นคงมากขึ้น

2. เพื่อให้มีการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ บริหารงานแบบโปร่งใส ตรวจสอบได้ภาครัฐเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา

3. เพื่อให้มีการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ให้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตชุมชนส่งเสริมการกีฬา เพื่อปลอดยาเสพติด ให้ชุมชนสามารถช่วยเหลือพัฒนาตนเอง ครอบครัวให้เป็นสังคมที่น่าอยู่และมั่นคงและสุขภาพดีถ้วนหน้า

4. เพื่อให้การอนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้รู้จักแพร่หลาย

5. เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ส่งเสริมรายได้และพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยสารพิษ

6. มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่ดี

7. มีการพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี กีฬาและนันทนาการ

8. มีการพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

9. มีการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

10. มีระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 11. มีการพัฒนาด้านการป้องกันและรักษาความสงบสุขของประชาชน
เปลี่ยนภาษา