เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการรณรงค์ไม่ทิ้งขยะบนถนน 617 ม.ค. 63
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 25631313 ม.ค. 63
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.256366 ม.ค. 63
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 624 ธ.ค. 62
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563624 ธ.ค. 62
งานจัดนิทรรศการขององค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน611 ธ.ค. 62
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุประจำปี พ.ศ.256352 ธ.ค. 62
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผน การระงับอัคคีภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม ประจำปี 2562 4020 ก.ย. 62
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 25622124 ก.ค. 62
ประกาศ เรื่องรับคำขอเพื่อรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ขององค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 256223615 ก.ค. 62
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด674 มิ.ย. 62
ข้อมูลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 25623331 พ.ค. 62
รายงายผลการตรวจสอบการเงิน อบต.ชนแดน ประจำปี 25613324 พ.ค. 62
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ELT)611 พ.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การเข้าพื้นที่่ดับไฟป่าของทีมงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน3118 เม.ย. 62
โครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า472 เม.ย. 62
โครงการบำบัดทุกขื บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 632 เม.ย. 62
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25621312 มี.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การเก็บขยะ การคัดแยกขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน 184 มี.ค. 62
ประชาสัมพันธํ์การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่5516 ม.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB