เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศสมัครสอบรับทุนการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25632011 ส.ค. 63
รายงานการใช้รถยนต์ กู้ชีพ กู้ภัย4019 มิ.ย. 63
การประชุมผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลชนแดน เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร5620 พ.ค. 63
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง13913 มี.ค. 63
โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ โดยจัด Big cleaning day 9312 มี.ค. 63
โครงการรณรงค์ไม่ทิ้งขยะบนถนน 9217 ม.ค. 63
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 256314013 ม.ค. 63
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน58 ม.ค. 63
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.25631186 ม.ค. 63
ร่วมแสดงเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้่นการทุจริตคอร์รัปชั่น431 ม.ค. 63
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 6324 ธ.ค. 62
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256329924 ธ.ค. 62
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อบต.ชนแดน4220 ธ.ค. 62
ซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส2819 ธ.ค. 62
รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านคุณภาพการให้บริการแกประชาชน อบต.ชนแดน ประจำปีงบประมาณ 25624216 ธ.ค. 62
งานจัดนิทรรศการขององค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน8211 ธ.ค. 62
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุประจำปี พ.ศ.2563792 ธ.ค. 62
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผน การระงับอัคคีภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม ประจำปี 2562 25320 ก.ย. 62
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 25628324 ก.ค. 62
ประกาศ เรื่องรับคำขอเพื่อรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ขององค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 256231115 ก.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB