เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
รายงานการใช้รถยนต์ กู้ชีพ กู้ภัย1519 มิ.ย. 63
การประชุมผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลชนแดน เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร2220 พ.ค. 63
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง9713 มี.ค. 63
โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ โดยจัด Big cleaning day 6712 มี.ค. 63
โครงการรณรงค์ไม่ทิ้งขยะบนถนน 6717 ม.ค. 63
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 256311213 ม.ค. 63
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563876 ม.ค. 63
ร่วมแสดงเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้่นการทุจริตคอร์รัปชั่น161 ม.ค. 63
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 4924 ธ.ค. 62
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256323124 ธ.ค. 62
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อบต.ชนแดน2820 ธ.ค. 62
ซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส1219 ธ.ค. 62
รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านคุณภาพการให้บริการแกประชาชน อบต.ชนแดน ประจำปีงบประมาณ 25623116 ธ.ค. 62
งานจัดนิทรรศการขององค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน6511 ธ.ค. 62
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุประจำปี พ.ศ.2563632 ธ.ค. 62
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผน การระงับอัคคีภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม ประจำปี 2562 18120 ก.ย. 62
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 25626924 ก.ค. 62
ประกาศ เรื่องรับคำขอเพื่อรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ขององค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 256228715 ก.ค. 62
แจ้งแหล่งน้ำเสียและแหล่งที่ก่อให้เกิดมลภาวะสิ่งแวดล้อมในชุมชนตำบลชนแดน919 มิ.ย. 62
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน2613 มิ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.75MB