เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 116 ม.ค. 64
การตรวจสอบรายการที่ดินและสิงปลูกสร้าง96 ม.ค. 64
ประกาศสมัครสอบรับทุนการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25635311 ส.ค. 63
รายงานการใช้รถยนต์ กู้ชีพ กู้ภัย8319 มิ.ย. 63
การประชุมผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลชนแดน เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร10120 พ.ค. 63
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง21013 มี.ค. 63
โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ โดยจัด Big cleaning day 12912 มี.ค. 63
โครงการรณรงค์ไม่ทิ้งขยะบนถนน 15417 ม.ค. 63
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 256318813 ม.ค. 63
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน378 ม.ค. 63
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.25631686 ม.ค. 63
ร่วมแสดงเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้่นการทุจริตคอร์รัปชั่น1171 ม.ค. 63
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 9524 ธ.ค. 62
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256336224 ธ.ค. 62
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อบต.ชนแดน6620 ธ.ค. 62
ซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส5119 ธ.ค. 62
รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านคุณภาพการให้บริการแกประชาชน อบต.ชนแดน ประจำปีงบประมาณ 25626316 ธ.ค. 62
งานจัดนิทรรศการขององค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน11211 ธ.ค. 62
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุประจำปี พ.ศ.25636852 ธ.ค. 62
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผน การระงับอัคคีภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม ประจำปี 2562 30520 ก.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.75MB