เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง813 มี.ค. 63
โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ โดยจัด Big cleaning day 812 มี.ค. 63
โครงการรณรงค์ไม่ทิ้งขยะบนถนน 2017 ม.ค. 63
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 25635013 ม.ค. 63
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563276 ม.ค. 63
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 1724 ธ.ค. 62
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25634524 ธ.ค. 62
งานจัดนิทรรศการขององค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน2311 ธ.ค. 62
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุประจำปี พ.ศ.2563182 ธ.ค. 62
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผน การระงับอัคคีภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม ประจำปี 2562 6520 ก.ย. 62
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 25623424 ก.ค. 62
ประกาศ เรื่องรับคำขอเพื่อรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ขององค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 256224715 ก.ค. 62
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด844 มิ.ย. 62
ข้อมูลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 25623831 พ.ค. 62
รายงายผลการตรวจสอบการเงิน อบต.ชนแดน ประจำปี 25613924 พ.ค. 62
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ELT)741 พ.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การเข้าพื้นที่่ดับไฟป่าของทีมงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน4018 เม.ย. 62
โครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า582 เม.ย. 62
โครงการบำบัดทุกขื บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 742 เม.ย. 62
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25622012 มี.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB