เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผน การระงับอัคคีภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม ประจำปี 2562 2020 ก.ย. 62
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 25621724 ก.ค. 62
ประกาศ เรื่องรับคำขอเพื่อรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ขององค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 256222415 ก.ค. 62
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด544 มิ.ย. 62
ข้อมูลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 25622931 พ.ค. 62
รายงายผลการตรวจสอบการเงิน อบต.ชนแดน ประจำปี 25612624 พ.ค. 62
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ELT)391 พ.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การเข้าพื้นที่่ดับไฟป่าของทีมงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน2518 เม.ย. 62
โครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า442 เม.ย. 62
โครงการบำบัดทุกขื บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 532 เม.ย. 62
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562912 มี.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การเก็บขยะ การคัดแยกขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน 144 มี.ค. 62
ประชาสัมพันธํ์การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่4816 ม.ค. 62
งานประเพณีดอกดำดอกแดง วัฒนธรรม 3 ชนเผ่า6614 ม.ค. 62
โครงการ 7 วัน อันตราย4210 ม.ค. 62
แบบตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี การพัสดุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น2827 พ.ย. 61
แจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส้วนท้องถิ่น(LPA)299 ต.ค. 61
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2561239 ต.ค. 61
ประชาสัมพันธ์การเก็บขยะ และการคัดแยกขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน6631 ก.ค. 61
โครงการถวายเทียนวันเข้าพรรษา และวันอาสาฬบูชา ประจำปี พ.ศ.2561 6627 ก.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB