เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน722 ม.ค. 63
โครงการรณรงค์ไม่ทิ้งขยะบนถนน 617 ม.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง3414 ม.ค. 63
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 25631313 ม.ค. 63
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.256366 ม.ค. 63
รับสมัครบุคคลทั่วไปสำหรับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 2424 ธ.ค. 62
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 624 ธ.ค. 62
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563624 ธ.ค. 62
งานจัดนิทรรศการขององค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน611 ธ.ค. 62
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุประจำปี พ.ศ.256352 ธ.ค. 62
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผน การระงับอัคคีภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม ประจำปี 2562 4020 ก.ย. 62
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 25622124 ก.ค. 62
ประกาศ เรื่องรับคำขอเพื่อรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ขององค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 256223615 ก.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย1627 มิ.ย. 62
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มิถุยายน 2562764 มิ.ย. 62
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด674 มิ.ย. 62
แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพืื่่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด324 มิ.ย. 62
ข้อมูลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 25623331 พ.ค. 62
รายงายผลการตรวจสอบการเงิน อบต.ชนแดน ประจำปี 25613324 พ.ค. 62
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ELT)611 พ.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB