เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผน การระงับอัคคีภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม ประจำปี 2562 2020 ก.ย. 62
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 25621724 ก.ค. 62
ประกาศ เรื่องรับคำขอเพื่อรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ขององค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 256222415 ก.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย1027 มิ.ย. 62
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มิถุยายน 2562524 มิ.ย. 62
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด544 มิ.ย. 62
แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพืื่่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด274 มิ.ย. 62
ข้อมูลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 25622931 พ.ค. 62
รายงายผลการตรวจสอบการเงิน อบต.ชนแดน ประจำปี 25612624 พ.ค. 62
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ELT)391 พ.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การเข้าพื้นที่่ดับไฟป่าของทีมงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน2518 เม.ย. 62
โครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า442 เม.ย. 62
โครงการบำบัดทุกขื บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 532 เม.ย. 62
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสขององค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน6020 มี.ค. 62
ประกาศการรับสมัครเด็กนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชนแดน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 25624220 มี.ค. 62
แบบหนังสือขอความอนุเคราะห์ กู้ชีพ กู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน ให้ส่งผู้ป่วย31520 มี.ค. 62
โครงการงานกีฬาศูยน์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชนแดน6920 มี.ค. 62
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562912 มี.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การเก็บขยะ การคัดแยกขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน 144 มี.ค. 62
โครงการอบรมเด็กและเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด8521 ม.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB