เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศสมัครสอบรับทุนการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25631311 ส.ค. 63
รายงานการใช้รถยนต์ กู้ชีพ กู้ภัย2819 มิ.ย. 63
การประชุมผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลชนแดน เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร4020 พ.ค. 63
ประกาศผลสอบคัดเลือก ครู ผดด.2563687 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง6928 เม.ย. 63
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง12013 มี.ค. 63
โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ โดยจัด Big cleaning day 8212 มี.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน9122 ม.ค. 63
โครงการรณรงค์ไม่ทิ้งขยะบนถนน 7917 ม.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง10914 ม.ค. 63
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 256313013 ม.ค. 63
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.25631026 ม.ค. 63
ร่วมแสดงเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้่นการทุจริตคอร์รัปชั่น291 ม.ค. 63
รับสมัครบุคคลทั่วไปสำหรับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 9024 ธ.ค. 62
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 5524 ธ.ค. 62
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256328024 ธ.ค. 62
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อบต.ชนแดน3620 ธ.ค. 62
ซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส2219 ธ.ค. 62
รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านคุณภาพการให้บริการแกประชาชน อบต.ชนแดน ประจำปีงบประมาณ 25623716 ธ.ค. 62
งานจัดนิทรรศการขององค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน7411 ธ.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB