ว่าที่ร้อยโทมงคล เกษประทุม
ปลัด อบต. ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน
054-719822

ออนไลน์ 121 คน

เยี่ยมชม 11,706 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
25 ม.ค. 64ประกาศ อบต.ชนแดน เรื่อง โครงการออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมสถานที่ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและค่าธรรมเนียมสถานที่จำหน่ายอาหารฯ แชร์  
6 ม.ค. 64การตรวจสอบรายการที่ดินและสิงปลูกสร้าง แชร์  
11 ส.ค. 63ประกาศสมัครสอบรับทุนการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
19 มิ.ย. 63รายงานการใช้รถยนต์ กู้ชีพ กู้ภัย แชร์  
20 ธ.ค. 62รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อบต.ชนแดน แชร์  
19 ธ.ค. 62ซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส แชร์  
16 ธ.ค. 62รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านคุณภาพการให้บริการแกประชาชน อบต.ชนแดน ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
24 ก.ค. 62โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2562 แชร์  
15 ก.ค. 62ประกาศ เรื่องรับคำขอเพื่อรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ขององค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 แชร์  
19 มิ.ย. 62แจ้งแหล่งน้ำเสียและแหล่งที่ก่อให้เกิดมลภาวะสิ่งแวดล้อมในชุมชนตำบลชนแดน แชร์  
13 มิ.ย. 62ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน แชร์  
4 มิ.ย. 62โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด แชร์  
31 พ.ค. 62ข้อมูลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 2562 แชร์  
24 พ.ค. 62รายงายผลการตรวจสอบการเงิน อบต.ชนแดน ประจำปี 2561 แชร์  
25 เม.ย. 62ประกาศ อบต.ชนแดน เรื่อง ระยะเวลาปฏิบัติราชการ แชร์  
18 เม.ย. 62ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งน้ำ แชร์  
4 มี.ค. 62ประชาสัมพันธ์การเก็บขยะ การคัดแยกขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน  แชร์  
24 ม.ค. 62รวมใจลดโลกร้อนด้วยหลักGREEN&CLEAN แชร์  
16 ม.ค. 62ประชาสัมพันธํ์การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ แชร์  
19 ธ.ค. 61การลดใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 35 รายการ
เปลี่ยนภาษา