เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2562

แชร์

 เมือวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน นำโดยว่าที่ร้อยโทมงคล เกษประทุม  ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 เพือให้มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน และบริหารงานองค์กร  และยังสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ( พ.ศ. 2561- 2564) มิติที่1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB