เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
โครงการถนนสะอาด เมืองน่านปราศจากขยะอบต.สกาด ปัว น่าน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองอบต.สกาด ปัว น่าน
โครงการการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.สกาด ปัว น่าน
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสกาด สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 อบต.สกาด ปัว น่าน
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสกาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 ครั้งที่ 1 อบต.สกาด ปัว น่าน
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสกาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563อบต.สกาด ปัว น่าน
กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไป และมีกำหนดกี่วันอบต.สกาด ปัว น่าน
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสกาด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563อบต.สกาด ปัว น่าน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเองอบต.ชนแดน สองแคว น่าน
โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ โดยจัด Big cleaning day อบต.ชนแดน สองแคว น่าน
ประเพณีตีพิ(กินสโลด)อบต.สกาด ปัว น่าน
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลชนแดนอบต.ชนแดน สองแคว น่าน
โครงการรณรงค์ไม่ทิ้งขยะบนถนน อบต.ชนแดน สองแคว น่าน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างอบต.ชนแดน สองแคว น่าน
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2563อบต.ชนแดน สองแคว น่าน
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563อบต.ชนแดน สองแคว น่าน
รับสมัครบุคคลทั่วไปสำหรับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป อบต.ชนแดน สองแคว น่าน
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 อบต.ชนแดน สองแคว น่าน
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.ชนแดน สองแคว น่าน
งานจัดนิทรรศการขององค์การบริหารส่วนตำบลชนแดนอบต.ชนแดน สองแคว น่าน
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.26s. 0.50MB