เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผน การระงับอัคคีภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม ประจำปี 2562 อบต.ชนแดน สองแคว น่าน
ราคาจ้างก้อสร้างดครงการก่อสร้างร้านค้าชุมชนบ้านใหม่ชายแดน และโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์อบต.ชนแดน สองแคว น่าน
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2562อบต.ชนแดน สองแคว น่าน
ประกาศ เรื่องรับคำขอเพื่อรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ขององค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562อบต.ชนแดน สองแคว น่าน
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยอบต.ชนแดน สองแคว น่าน
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มิถุยายน 2562อบต.ชนแดน สองแคว น่าน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอบต.ชนแดน สองแคว น่าน
แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพืื่่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอบต.ชนแดน สองแคว น่าน
ข้อมูลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 2562อบต.ชนแดน สองแคว น่าน
รายงายผลการตรวจสอบการเงิน อบต.ชนแดน ประจำปี 2561อบต.ชนแดน สองแคว น่าน
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ELT)อบต.ชนแดน สองแคว น่าน
ประชาสัมพันธ์การเข้าพื้นที่่ดับไฟป่าของทีมงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดนอบต.ชนแดน สองแคว น่าน
โครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าอบต.ชนแดน สองแคว น่าน
โครงการบำบัดทุกขื บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อบต.ชนแดน สองแคว น่าน
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสขององค์การบริหารส่วนตำบลชนแดนอบต.ชนแดน สองแคว น่าน
ประกาศการรับสมัครเด็กนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชนแดน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562อบต.ชนแดน สองแคว น่าน
แบบหนังสือขอความอนุเคราะห์ กู้ชีพ กู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน ให้ส่งผู้ป่วยอบต.ชนแดน สองแคว น่าน
โครงการงานกีฬาศูยน์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชนแดนอบต.ชนแดน สองแคว น่าน
คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1/8อบต.ชนแดน สองแคว น่าน
คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1/7อบต.ชนแดน สองแคว น่าน
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.19s. 0.50MB