เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
แผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์การบริหารส่วนตำบลสกาดอบต.สกาด ปัว น่าน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563อบต.สกาด ปัว น่าน
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)อบต.สกาด ปัว น่าน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)อบต.สกาด ปัว น่าน
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2563อบต.สกาด ปัว น่าน
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงอน อบต.ชนแดน อ.สองแคว จ.น่าน ประจำปีงวดปีงบประมาณ 2562 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอบต.ชนแดน สองแคว น่าน
รายงานแสดงการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.ชนแดน สองแคว น่าน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)อบต.สกาด ปัว น่าน
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.ชนแดน สองแคว น่าน
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อบต.ชนแดน สองแคว น่าน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน เรื่อง ประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อบต.ชนแดน สองแคว น่าน
รายงายแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.ชนแดน สองแคว น่าน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561– พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดนอบต.ชนแดน สองแคว น่าน
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.ชนแดน สองแคว น่าน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2561อบต.ชนแดน สองแคว น่าน
คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียนร้องทุกข์อบต.ชนแดน สองแคว น่าน
แผนยุทธศาสตร์ อบต.ชนแดน ประจำปี 2562 - 2566อบต.ชนแดน สองแคว น่าน
คู่มือการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดนอบต.ชนแดน สองแคว น่าน
แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562อบต.ชนแดน สองแคว น่าน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564)อบต.ชนแดน สองแคว น่าน

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.13s. 0.50MB