เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศอบต.ชนแดน เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างอบต.ชนแดน สองแคว น่าน
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.ชนแดน สองแคว น่าน
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลอบต.ชนแดน สองแคว น่าน
รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบอบต.สกาด ปัว น่าน
แผนการติดตามและบริหารความเสี่ยงอบต.สกาด ปัว น่าน
กระบวนการลดระยะเวลาในการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนอบต.สกาด ปัว น่าน
แบบฟอร์มอบต.สกาด ปัว น่าน
คู่มือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลสกาดอบต.สกาด ปัว น่าน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสกาด เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอบต.สกาด ปัว น่าน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสกาด เรื่อง ประกาศเจตจํานงการบริหารงานด้วยความสุจริตของผู้บริหารอบต.สกาด ปัว น่าน
แผนปฏิบัติการการพัฒนาข้าราชการอบต.สกาด ปัว น่าน
หลักเกณฑ์การบริิหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอบต.สกาด ปัว น่าน
นโยบายการบริหารทรัพยกรบุคคลอบต.สกาด ปัว น่าน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลสกาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563อบต.สกาด ปัว น่าน
รายงานผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสกาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อบต.สกาด ปัว น่าน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการอบต.สกาด ปัว น่าน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนอบต.สกาด ปัว น่าน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อบต.สกาด ปัว น่าน
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563อบต.สกาด ปัว น่าน

ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.09s. 0.50MB