เมนูหลัก

ระเบียบ - หนังสือราชการ สถ.

หัวข้อวันที่
การฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2557 [รายชื่อ] 26 ก.พ. 57
ประกาศยกเลิกรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 26 ก.พ. 57
โครงการฝึกอบรมข้าราชการ/พนักงานท้องถิ่น ณ ประเทศญี่ปุ่น (LGOTP) ประจำปี 2557 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 25 ก.พ. 57
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา" (แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3-5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี) 25 ก.พ. 57
รวบรวมรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ในรอบเดือนตุลาคม 2556 [แบบสรุปรายชื่อ] 25 ก.พ. 57
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS 25 ก.พ. 57
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) งวดที่ 2 (เดือนมีนาคม-กันยายน 2557) ผ่านทางระบบ GFMIS [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 24 ก.พ. 57
ขอให้เร่งตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลที่มียอดคงเหลือติดลบ 24 ก.พ. 57
การตั้งงบประมาณโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ตามภาวะเศรษฐกิจ 21 ก.พ. 57
เปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (หลักสูตร 5 วัน) รุ่นที่ 3/2557 [รายชื่อ] 24 ก.พ. 57
ผ่อนผันการส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากเหตุชุมนุมทางการเมือง 24 ก.พ. 57
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 24 ก.พ. 57
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรของ อปท. ในการสร้างระบบการดูแลสุขภาพคนพิการระดับตำบลและจังหวัด (เพิ่มเติม) 21 ก.พ. 57
การประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคล ทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2557 รุ่นที่ 3 [รายชื่อ] 19 ก.พ. 57
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 21 ก.พ. 57
โครงการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ประจำปี 2557 20 ก.พ. 57
ขอส่งข้อหารือเกี่ยวกับการจัดทำแผนและการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณแผ่นดินเพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 20 ก.พ. 57
โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 รุ่น [รายชื่อรุ่นที่ 2] [รายชื่อรุ่นที่ 3] 20 ก.พ. 57
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณุสขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งวดที่ 2 (เดือนมีนาคม-กันยายน 2557) 20 ก.พ. 57
เพิ่มรุ่นโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการครู พนักงานครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 19 ก.พ. 57

ลำดับที่ 9041-9060 | 453/466 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
0.18s. 1.00MB